ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس
درست و نادرست

صفحه اصلی / هنر و آموزش /

هنر و آموزش

درست و نادرست

نویسنده: دیوید ممت
مترجم: علی منصوری
هنر و آموزش
ناشر: نشر افراز
تاریخ انتشار: 1392
136 صفحه

  این کتاب را بخرید

 • نسخه چاپی کتاب از ناکجا
  10,90€
 • خلاصه کتاب
 • نظرات شما

 • خلاصه کتاب

  مترجم کتاب، علی منصوری در مورد کتاب می‌گوید:

  دﯾﻮﯾﺪ ﻣﻤﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮ، ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ و ﮐﺎرﮔﺮدان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﺪه ھﺎی اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ راه ﺣﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﺪ. در اﯾﻦ اﺛﺮ دﯾﻮﯾﺪ ﻣﻤﺖ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ھﻤﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﺎت را رد ﮐﺮده و ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﯿﻮه درﺳﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﺪ و اﻋﺘﻘﺎد دارد ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﺣﺮﻓﻪ‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وارد آن ﺷﺪ.  نظرات شما

  برای ارسال نظر ثبت نام کنید یا اگر عضو هستید وارد شوید :
  - ورود
  - عضویت

  نظر شما بعد از تایید مدیریت وبسایت منتشر خواهد شد.
  با تشکر